Informació corporativa

Consultoria

Presentació · Lluís Segú

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de formació

Visites

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Projectes nacionals


Catalunya

Estudi de diagnòstic de salut pública municipal a la demarcació de Girona

Desenvolupament dels quadres de comandament en les àrees de gestió clínica
en el Laboratori de Referència de Catalunya

Desenvolupament de l’àmbit d’atenció oncològica del Parc de Salut Mar ONCOMAR
Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals del Centre Integral de Salut Cotxeres
i propostes de millora

Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
la Roca del Vallès

Pla estratègic 2010-2013 de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Pla de Salut de la ciutat de Lleida
Pla de viabilitat per a la Residència i Centre de Dia del municipi de Calafell
Pla de viabilitat i pla funcional per al Centre de Dia del municipi de Sant Celoni
Jornada de reflexió estratègica de l’equip directiu
Jornada de reflexió estratègica del Consell Rector de la CECAD
Diagnòstic de situació i línies de treball d’atenció a la dependència
en el municipi de la Llagosta

Pla de viabilitat per al disseny d’una plataforma de serveis d’atenció a la dependència per a la gent gran a la Mancomunitat de la Vall del Tenes
Suport en el disseny d’un instrument d’avaluació de les competències professionals per al personal de Salut i Medi


Comunitat de Madrid

Acompanyament en el desenvolupament i negociació d’un Acord de Risc Compartit (ARC) entre Merck i els centres ICO: L’Hospitalet - Hospital Duran i Reynals; Badalona - Hospital Germans Trias i Pujol; i Girona - Hospital Doctor Trueta

Posada en marxa de l’Institut de les Malalties de l’Aparell Locomotor (IAL)

L’Hospital Clínico San Carlos davant l’àrea única i la lliure elecció

Posada en marxa de la gestió per processos en els instituts i unitats de gestió clínica

Actualització dels processos bàsics del model de gestió clínica

Disseny d’una política de qualitat per als instituts i unitats de gestió clínica

Disseny del model de control de qualitat per als instituts i unitats de gestió clínica


Comunitat Valenciana

Pla de trasllat i obertura de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València

Illes Balears

Pla de trasllat i obertura de l’Hospital Universitari Son Dureta de Mallorca
(Hospital Son Espases)

Pla de viabilitat (estudi econòmic i financer) i execució d’activitats d’acompanyament directiu per a la residència geriàtrica assistida de l’Ajuntament de Maó

Detall dels projectes

Catalunya

Estudi de diagnòstic de salut pública municipal a la demarcació de Girona

Girona. Maig 2011-en curs

Contractant
DipSalut. Diputació de Girona

Descripció
Elaboració d’un diagnòstic preliminar de salut de vuit agrupacions territorials de la comarca. Capacitació als agents de salut pública en el domini d’elaboració de diagnòstics preliminars de salut.


Desenvolupament dels quadres de comandament en les àrees de gestió clínica en el Laboratori de Referència de Catalunya

Barcelona. Gener 2011-abril 2011

Contractant
Laboratori de Referència de Catalunya, en nom del Parc de Salut Mar

Descripció
Desenvolupament en les àrees de gestió clínica d’un quadre de comandament per obtenir informació rellevant sobre la situació de la seva àrea i com a element d’ajuda en la presa de decisions.


Desenvolupament de l’àmbit d’atenció oncològica del Parc de Salut Mar ONCOMAR

Barcelona. Setembre 2010-juny 2011

Contractant
Parc de Salut Mar

Descripció
Desenvolupament d’un model d’atenció oncològica que, partint de la realitat actual, adopti els principis organitzatius d’un “Centre Integral de Càncer” amb l’objectiu de millorar l’atenció als seus pacients i familiars al llarg de tot el procés natural de la malaltia, superant d’aquesta manera el tradicional abordatge en l’àmbit hospitalari, centrat bàsicament en els aspectes diagnòstics i terapèutics. Des de la prevenció i la medicina pronòstica fins a l’atenció als llargs supervivents i al final de vida, el model assistencial es completa amb R+D+I a tots els nivells.


Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals del Centre Integral de Salut Cotxeres i propostes de millora

Barcelona. Gener 2011-desembre 2011

Contractant
CSC Vitae

Descripció
Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals del centre d’atenció primària (CAP), a partir del qual es va treballar en l’optimització dels recursos amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial rebuda pel pacient i incrementar la seva seguretat pel que fa a la presa de medicaments, al mateix temps que s’ofereix suport i assessorament farmacèutic al clínic.


Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
la Roca del Vallès

La Roca del Vallès. Gener 2011-desembre 2011

Contractant
ABS la Roca del Vallès

Descripció
Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals de l’ABS, a partir del qual es va treballar en l’optimització dels recursos amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial rebuda pel pacient i incrementar la seva seguretat pel que fa a la presa de medicaments, al mateix temps que s’ofereix suport i assessorament farmacèutic al clínic.


Pla estratègic 2010-2013 de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell. Novembre 2010-juny 2011

Contractant
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Descripció
Assessorament per guiar i donar suport a l’equip de professionals de la Fundació per tal de revisar l’últim pla estratègic encara vigent i facilitar la implementació del nou pla resultant.


Pla de Salut de la ciutat de Lleida

Lleida. Febrer 2011-desembre 2011

Contractant
Ajuntament de Lleida

Descripció
El projecte ha permès elaborar un instrument de planificació i ordenació d’actuacions en l’àmbit de la salut a Lleida, sobre la base de les necessitats de la població i susceptible d’actualització periòdica. Aquest projecte s’ha estructurat, en una primera fase de diagnòstic amb base documental, en la realització d’una enquesta a la població sobre hàbits en matèria de salut i en una sessió de participació amb agents implicats en l’execució d’activitat que directament o indirectament poden tenir efectes en la millora de la salut.


Pla de viabilitat per a la Residència i Centre de Dia del municipi de Calafell

Calafell. Desembre 2010-juliol 2011

Contractant
SUARA Cooperativa

Descripció
Disposar d’entrades per determinar la necessitat i viabilitat d’un dispositiu residencial –format per places de residència assistida i centre de dia– en el municipi de Calafell. En la primera fase del projecte es va realitzar una anàlisi de situació, oferta, demanda i identificació de la població potencial a captar.


Pla de viabilitat i pla funcional per al Centre de Dia del municipi de Sant Celoni

Sant Celoni. Novembre 2010-abril 2011

Contractant
Diputació de Barcelona

Descripció
Els continguts del projecte s’han estructurat en dues parts: 1) realització d’un pla funcional arquitectònic que permeti disposar dels elements i requisits bàsics per garantir un funcionament òptim del nou dispositiu, i 2) pla de viabilitat en què constin les principals fonts de finançament del projecte, així com un balanç d’ingressos i despeses de cara a disposar d’escenaris que permetin contemplar la sostenibilitat econòmica del centre de dia en un futur a curt termini.


Jornada de reflexió estratègica de l’equip directiu

Reus. Febrer 2011

Contractant
Salut i Medi (Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi)

Descripció
Jornada de reflexió estratègica de l’equip directiu de Salut i Medi. Revisió de la missió, visió i valors, identificació de les potencialitats reals que permetin els estatuts del centre, anàlisi de l’organització interna, avaluació dels efectes de la crisi econòmica actual, possibilitats de la cartera de serveis, disponibilitat tecnològica i accions que haurà de desenvolupar per revitalitzar les accions comercials.


Jornada de reflexió estratègica del Consell Rector de la CECAD

Barcelona. Març-abril 2011

Contractant
Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Dependència (CECAD)

Descripció
Jornada de reflexió estratègica de la Junta Directiva de la CECAD. Revisió de la missió, visió i valors. Diagnòstic de l’organització interna. Identificació de potencialitats. Proposta de marc estratègic i de millores de l’organització.


Diagnòstic de situació i línies de treball d’atenció a la dependència
en el municipi de la Llagosta

La Llagosta. Juliol 2010-febrer 2011

Contractant
Diputació de Barcelona

Descripció
Projecte amb dos objectius principals: 1) conèixer el nivell de demanda de serveis d’atenció social i a la dependència en el municipi de la Llagosta i la seva àrea d’influència, i 2) determinar si el actual centre de gent gran del municipi podria ser reconvertit en un centre de dia que, a més, actuarà com eix d’una futura plataforma de serveis d’atenció social i a la dependència en el municipi. Per a això, el projecte ha constat de tres etapes: a) diagnòstic de l’oferta de serveis d’atenció a la dependència en el municipi i de la demanda potencial i futura tant a la Llagosta com en la seva àrea geogràfica de proximitat; b) estudi arquitectònic de possibles alternatives de redisseny d’espais i requisits per a la reconversió de les infraestructures, i c) estudi econòmic de costos i ingressos derivats de la posada en marxa del dispositiu per determinar la seva viabilitat econòmica.


Pla de viabilitat per al disseny d’una plataforma de serveis d’atenció a la dependència
per a la gent gran a la Mancomunitat de la Vall del Tenes

Vall del Tenes. Juliol 2010-gener 2011

Contractant
Diputació de Barcelona

Descripció
Disposar d’escenaris, des d’una perspectiva econòmica, a través dels quals visualitzar la sostenibilitat d’un dispositiu format per places de residència assistida i centre de dia al territori de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Per això, s’ha realitzat un estudi de caràcter econòmic i financer amb diverses hipòtesis de treball sustentades en una sèrie de variables (nombre de places necessàries, nivells d’ocupació i despeses, entre altres) per tal de disposar d’orientacions per determinar aquesta sostenibilitat econòmica.


Suport en el disseny d’un instrument d’avaluació de les competències professionals
per al personal de Salut i Medi

Reus. Gener 2011-febrer 2011

Contractant
Salut i Medi

Descripció
Acompanyament en la creació d’un instrument d’avaluació per competències consistent en: assistència a les reunions; preparació i lliurament de material per als assistents; anàlisi i elaboració del material produït en les reunions, i redacció de l’informe final.Comunitat de Madrid

Acompanyament en el desenvolupament i negociació d’un Acord de Risc Compartit (ARC) entre Merck i els centres ICO: L’Hospitalet - Hospital Duran i Reynals; Badalona - Hospital Germans Trias i Pujol; i Girona - Hospital Doctor Trueta

Madrid. Novembre 2011-desembre 2012

Contractant
Merck, SL

Descripció
Dissenyar i redactar un ARC per oferir als centres de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i realitzar un acompanyament a Merck SL en el procés de negociació per a la subscripció de l’ARC amb els centres de l’ICO.


Posada en marxa de l’Institut de les Malalties de l’Aparell Locomotor (IAL)

Madrid. Desembre 2010-en curs

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
Des de fa anys, un dels projectes estratègics de l’HCSC és la posada en marxa d’un model de gestió clínica que implica, entre altres aspectes, la transformació dels serveis convencionals en unitats de gestió clínica i/o instituts. En aquesta línia, s’ha constituït i posat en marxa l’IAL, entès com l’actuació conjunta de cirurgia ortopèdica i traumatologia i reumatologia en els processos compartits per aquests tres serveis.


L’Hospital Clínico San Carlos davant l’àrea única i la lliure elecció

Madrid. Octubre 2010-maig 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
Suport tècnic al desenvolupament del projecte “Àrea única i lliure elecció” implantat per la Comunitat de Madrid, donant orientació, en una primera fase, al Institut d’Oncologia en el seu nou posicionament en l’àmbit de la comunitat autònoma, tractant de trobar un equilibri entre l’atracció com a hospital comunitari i d’àrea i la cerca amb caràcter prioritari del client terciari i d’alta complexitat en consonància amb les seves característiques de centre universitari i d’excel·lència.


Posada en marxa de la gestió per processos en els instituts i unitats de gestió clínica

Madrid. Octubre 2010-maig 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
L’HCSC és pioner en la posada en marxa d’un model rigorós de gestió clínica que ha posat l’accent en els aspectes més estructurals del mateix (gestió clínica) i ara es completa implementant en el dia a dia els instruments vinculats a la gestió de la clínica per implicar i comprometre tots els professionals.


Actualització dels processos bàsics del model de gestió clínica

Madrid. Març 2011-setembre 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
L’èxit del model de desenvolupament de la gestió clínica exigeix, per a la seva permanència, ajustar els processos bàsics d’aquest segons l’experiència acumulada i les modificacions rellevants de l’entorn. Aquest projecte revisa aquests processos bàsics adaptant-los no només al que s’esmenta en l’apartat anterior sinó també a tractar de renovar l’interès i la implicació dels instituts i unitats de gestió clínica ja creats.


Disseny d’una política de qualitat per als instituts i unitats de gestió clínica

Madrid. Octubre 2010-març 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
La gestió clínica s’ha convertit en un signe d’identitat de la institució valorat externament pel sector i internament per les seves professionals. Es tracta, doncs, d’incorporar en la rutina dels instituts i unitats de gestió clínica (UGCL) una política de qualitat que en cada institut i UGCL asseguri la posada en pràctica dels objectius de qualitat del Servei Madrileny de Salut (SERMAS), els corporatius del HCSC i els específics de cada unitat assistencial. L’objectiu d’aquest projecte va ser dissenyar una política de qualitat actualitzada als objectius proposats.


Disseny del model de control de qualitat per als instituts i unitats de gestió clínica

Madrid. Octubre 2010-març 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
Després de la implantació d’una metodologia de política de qualitat dissenyada per als instituts i unitats de gestió clínica, es va definir una sistemàtica de control per constatar si el nivell de qualitat previst donava resposta a les demandes del Servei Madrileny de Salut (SERMAS), les pròpies de l’Hospital així com les dels indicadors associats als processos de cada centre i, en cas contrari, posar en marxa les mesures correctores necessàries.Comunitat Valenciana

Pla de trasllat i obertura de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València

València. Juliol 2010-febrer 2011

Contractant
Agència Valenciana de la Salut

Descripció
Disseny, planificació i execució del pla de trasllat i obertura de l’Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València. El nou hospital ocupa una superfície edificada de 260.000 m2 i té una capacitat de 1.000 llits (en habitacions individuals), 39 quiròfans (sis d’ells intel·ligents), 195 locals de consultes externes, 116 locals per a exploracions especials i una plantilla de 7.500 treballadors.Illes Balears

Pla de trasllat i obertura de l’Hospital Universitari Son Dureta de Mallorca
(Hospital Son Espases)

Palma de Mallorca. Març 2010-maig 2011

Contractant
Hospital Universitari Son Dureta

Descripció
Disseny, planificació i execució del pla de trasllat i obertura de l’Hospital Son Dureta a les noves instal·lacions de l’Hospital Son Espases. El nou hospital ocupa una superfície edificada de 172.000 m2 i disposa de 1.020 llits, 107 boxs de cures intensius, 40 boxs per a atenció d’urgències i 230 espais per a consultes externes. A l’Hospital Son Espases, que dóna cobertura a una població de 330.000 persones, treballen 4.300 professionals.


Pla de viabilitat (estudi econòmic i financer) i execució d’activitats d’acompanyament directiu per a la residència geriàtrica assistida de l’Ajuntament de Maó

Maó. Gener 2011-maig 2011

Contractant
Ajuntament de Maó

Descripció
Resposta a la petició de l’Ajuntament de Maó per rebre suport i acompanyament en la gestió de la residència assistida que es troba sota titularitat municipal. Aquest suport es va concretar, en una primera fase, en: a) el disseny d’un pla de viabilitat econòmica del centre, i b) l’acompanyament a l’equip directiu d’aquest pel que fa a la introducció de les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat del centre sense provocar cap distorsió en l’organització i l’assistència dels residents.