Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Gestió directa

Suport a la gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Centre Integral de Salut Cotxeres

El Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS Cotxeres) és un projecte assistencial de titularitat pública, sense finalitat de lucre, gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i concertat amb el CatSalut sota l’empara d’un conveni de concessió administrativa.

La cartera de serveis del CIS Cotxeres comprèn serveis públics d’atenció primària de salut, atenció sociosanitària i un servei de rehabilitació ambulatòria.

A final de l’any 2012 ha iniciat la seva activitat el Servei de Rehabilitació Ambulatòria. Amb la posada en marxa d’aquest dispositiu es dóna per finalitzada la fase de desplegament de serveis assistencials prevista pel CIS Cotxeres.Recursos estructurals
Centre d'atenció primària (CAP)
Consultes mèdiques
7
Consultes d'Infermeria
7
Consultes de Pediatria
3
Consultes d'Odontologia
4
Consulta de Treball social
1
Consulta d'atenció continuada
1
Boxs d'extraccions
5
Gabinet d'exploració
1
Consultes polivalents
10
Sala de cures
1
Sala d'educació sanitària
1
Centre d'Urgències d'Atenció primària (CUAP)
Boxs d'atenció a les urgències
8
Box d'observació
1 box de 2 places
Box de reanimació
1
Consulta d'acollida
1
Consulta polivalent
1
Atenció sociosanitària
Llits d'hospitalització instal·lats
220
Places d'hospital de dia
50
Gimnàs de Rehabilitació
2
Servei de Rehabilitació Ambulatòria
Consultes assistencials
5
Sales per a teràpia de grup
2
Gimnàs
1
Boxs de teràpia individual
15
Serveis de suport al diagnòstic
Equips de radiologia convencional
2
Equips d'ecografia
3
Equip d'ortopantomografia
1
Laboratori d'urgències (POCT)
1

Recursos econòmics
Total facturació activitats assistencials
14.741.115,66 €

Recursos humans (personal equivalent a jornada XHUP)
Personal facultatiu
27,4
Personal sanitari no facultatiu
112,3
Resta de personal
29,4

Activitat del CIS Cotxeres
Població atesa pel CAP (cobertura)
18.267 (74,8%)
Freqüentació de població pediàtrica al CAP
5,3
Freqüentació de població adulta al CAP
3,8
Total visites d'atenció primària
152.215
Peticions laboratori per 100 visites mèdiques al CAP
12,5
Peticions DXI per 100 visites mèdiques al CAP
5,3
Derivacions per 100 visites mèdiques al CAP
10,7
Urgències ateses al CUAP
26.226
Pacients atesos que acudeixen al CUAP en transport SEM (%)
5.946 (22,2%)
Pacients derivats des del CUAP a un servei d'urgències hospitalari (%)
1.770 (6,6%)
Altes de LLE sociosanitària
594
Total estades de LLE
68.061
Estada mitjana (dies) de les altes de LLE
109,4
Altes de HD sociosanitari
91
Total estades de HD
11.276
Estada mitjana (dies) de les altes de HD
132,3Més informació del centre:
www.cotxeres.consorci.org
Memòria 2012 (PDF)