Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Presentació · Jordi Valls

Recursos gestionats

CATALÀ | ESPAÑOL


Presentació

Les profundes inflexions que han marcat el panorama polític i econòmic de l’any 2011 han ocasionat grans tensions en la gestió dels centres de salut i socials. Lluny d’escenaris en els quals l’ampliació dels recursos i dels serveis havia format part de les previsions anuals, les entitats s’han vist abocades, per segon any consecutiu, a una situació de restricció dels recursos que han hagut d’afrontar de forma decidida aplicant polítiques d’estalvi i d’austeritat.

En aquest exercici complex, l’Àmbit de Gestió del Consorci de Salut i Social de Catalunya ha continuat donant suport a les diferents entitats vinculades fomentant –de forma específica– la transferència d’experiències i el debat, que el 2011 s’ha polaritzat entorn a la sostenibilitat i la productivitat dels centres.

Quant al grup de centres i dispositius gestionats directament des del Consorci de Salut i Social de Catalunya, cal recordar que durant l’any 2011 s’ha produït el desplegament progressiu dels serveis d’atenció sociosanitària al CIS Cotxeres i la posada en funcionament del complex d’habitatges amb serveis Alexandra (el segon a la ciutat de Sabadell) i que també s’ha assumit la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària de Molins de Rei. En un moment com l’actual, en què els recursos públics dedicats al finançament dels serveis de salut i socials mostren una tendència regressiva, resulten interessants les experiències de diversificació de serveis i clients que s’han començat a dibuixar al CIS Cotxeres i l’impuls de la línia de recerca clínica engegada per l’Equip d’Atenció Primària de la Roca del Vallès.

En clau interna, durant l’any 2011 l’Àrea de Gestió ha escomès el projecte de proveir-se de més instruments i de més solidesa a partir del desenvolupament de l’àmbit de control de gestió, que inclou la implantació d’un nou sistema d’informació per a la gestió.

Enguany no podem acabar sense reconèixer l’esforç de totes les entitats i els centres per optimitzar la gestió dels recursos i, a la vegada, mantenir la qualitat de l’atenció prestada. Els resultats obtinguts per les entitats són fruit de l'enorme esforç col·lectiu dins d’un sistema que, encara, ha mostrat una capacitat sorprenent per adaptar-se als canvis de l’entorn. Una capacitat que s'ha d'atribuir tant al bon govern de l’entitat com a l’adequada gestió dels recursos i al necessari compromís dels professionals. En tots els casos, però, i sens dubte, la competència de cada entitat per prendre decisions autònomes i independents segons els seus reptes i objectius ha estat, i continuarà sent en el futur, el factor elemental, bàsic i indefugible d’aquesta comesa anomenada “gestió”.


Jordi Valls i Solé
Director de Gestió de CSC CiG