Presentacions

Consultoria

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de sistemes
d'informació


Projectes de formació

Visites

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009Projectes nacionals

Pla de trasllat i posada en marxa de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Lloc
Barcelona
Data d’inici
Maig 2009
Data de tancament
Febrer 2010
Contractant
Consorci Sanitari Integral
Descripció
Elaboració i execució dels treballs de coordinació per al trasllat i posada en marxa d’un nou hospital a Sant Joan Despí.

Pla de trasllat i posada en marxa del nou Hospital Universitari
Sant Joan de Reus i tancament de l’actual
Lloc
Reus
Data d’inici
Novembre 2009
Data de tancament
Setembre 2010
Contractant
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Descripció
Procés de planificació i execució de l’obertura i trasllat del nou hospital i tancament de l’actual.

Pla de trasllat de l’Hospital de Sant Pau
Lloc
Barcelona
Data d’inici
Juny 2008
Data de tancament
Juny 2009
Contractant
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Descripció
Disseny, planificació i execució del Pla de trasllat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a les noves instal·lacions. El projecte inclou cinc fases principals en què van participar prop de 300 professionals.

Impacte del nou Hospital Transfronterer sobre la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
Lloc
Puigcerdà
Data d’inici
Desembre 2008
Data de tancament
Juny 2009
Contractant
Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
Descripció
Analitzar l’impacte de l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya sobre la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà.

Posada en marxa del Centre d’Iniciatives del Barcelonès
en l’àmbit de la dependència (CIBAD)
Lloc
Comarca del Barcelonès
Data d’inici
Març 2008
Data de tancament
Març 2009
Contractant
Consell Comarcal del Barcelonès
Descripció
A través de diverses activitats, el projecte pretén l’elaboració i progressiva consolidació d’un observatori per analitzar l’impacte del fenomen de la dependència així com el desplegament i implantació de la Llei de la dependència en els municipis de la comarca del Barcelonès. També es consideren dins l’àmbit d’anàlisi d’aquesta iniciativa altres àmbits geogràfics com l’autonòmic o l’estatal.

Centre d’Iniciatives del Barcelonès en l’àmbit de la dependència (CIBAD). Ampliació
Lloc
Comarca del Barcelonès
Data d’inici
Gener 2009
Data de tancament
Gener 2010
Contractant
Consell Comarcal del Barcelonès
Descripció
Continuació del projecte que va ser executat durant l’exercici 2008-2009. Aquesta prolongació busca un aprofundiment dels objectius que van marcar el seu antecessor i enfocats en l’anàlisi del fenomen de la dependència en els municipis de la comarca del Barcelonès i sense oblidar la influència del context estatal. L’execució del projecte ha derivat en diversos productes, entre els quals hi ha: l’elaboració d’un butlletí de caràcter periòdic en què s’aborden els temes considerats més significatius per a l’àrea geogràfica d’anàlisi i en l’entorn de la dependència; la disponibilitat de monografies en què s’analitza amb detall i més extensament, i de manera tant empírica com qualitativa, algun dels eixos temàtics considerats com més rellevants per als municipis objecte d’estudi del projecte. Cal destacar que, com a part d’aquesta ampliació, també s’han dut a terme accions de difusió i de discussió entre experts per contrastar resultats, consensuar nous àmbits de treball o línies d’acció.

Pla estratègic de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Lloc
Vilafranca del Penedès
Data d’inici
Març 2008
Data de tancament
Abril 2009
Contractant
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Descripció
Elaboració dun pla estratègic altament participatiu dels diferents nivells i estaments de l’Hospital, i també amb participació externa dels nivells assistencials de referència o referenciats, així com associacions de malalts i ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès. També incorpora el Pla operatiu que haurà de desenvolupar l’equip directiu del centre.

Conveni Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)-Federació
de Municipis de Catalunya (FMC)-Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACMIC) (governs territorials)
Lloc
Catalunya
Data d’inici
2004
Data de tancament
2009
Contractant
CSC-FMC-ACMIC
Descripció
• Desenvolupament del projecte de col·laboració per a la constitució i desenvolupament dels governs territorials de salut de Catalunya.
• Participació en comissions tècniques.
• Realització d’estudis específics relatius als diferents rols municipals en el conjunt del projecte.
• Elaboració de propostes i documents relatius a la planificació estratègica, a la participació ciutadana i a la Comissió de Proveïdors, entre d’altres.
• Avaluació i seguiment en general.

Pla funcional d’ampliació Hospital Val d’Aran
Lloc
Viella
Data d’inici
Maig 2009
Data de tancament
Febrer 2010
Contractant
Aran Salut
Descripció
Proposar l’adequació de l’hospital per dotar-lo de la capacitat i la tecnologia perquè segueixi sent un referent per a la recuperació de la salut dels ciutadans, però que també sigui atractiu per als professionals durant els pròxims vint-i-cinc anys.

Revisió i actualització del Pla funcional del CAP i residència a la Canonja
Lloc
La Canonja (Tarragonès)
Data d’inici
Juliol 2009
Data de tancament
Octubre 2009
Contractant
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS)
Descripció
Revisió i actualització del Pla funcional del futur centre d’atenció primària i residència a la Canonja (Tarragonès).

Pla director Espitau Val d’Aran Horitzó 25 anys
Lloc
Viella
Data d’inici
Gener 2009
Data de tancament
Maig 2009
Contractant
Aran Salut
Descripció
Elaboració del Pla director d’espais per a l’ampliació de l’Espitau Val d’Aran.

 Jornada de reflexió amb l’equip directiu. Hospital de la Seu d’Urgell
Lloc
La Seu d’Urgell
Data d’inici
Novembre 2009
Data de tancament
Novembre 2009
Contractant
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Descripció
Jornades de reflexió amb l’equip directiu, per avaluar l’exercici 2009 i fixar les estratègies per a l’exercici 2010.

Gestió sanitària integrada a les terres de Lleida
Lloc
Lleida
Data d’inici
Maig 2009
Data de tancament
Juny 2010
Contractant
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Descripció
Establir una aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i estructurar-la mitjançant un procés pel qual aquestes dues entitats, en l’àmbit territorial de Lleida, evolucionin cap a un consorci d’abast territorial en què ambdues s’integrin.

Pla funcional de remodelació de l’Hospital de Berga
Lloc
Berga
Data d’inici
Juliol 2009
Data de tancament
Desembre 2009
Contractant
Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga
Descripció
Per afrontar la reforma de les àrees alliberades com a conseqüència de l’ampliació i reubicació de serveis, s’ha previst l’eliminació de les comunicacions verticals actuals. La generació d’aquests nous espais incidirà en el disseny de les àrees reformades. Per aquest motiu, les superfícies que s’indiquen en el Pla funcional podran experimentar més o menys variacions que seran resoltes per l’equip redactor del projecte arquitectònic, de la manera més afavoridora i pròxima als criteris de planificació establerts.

Revisió i actualització del Pla estratègic de l’Hospital d’Igualada
Lloc
Igualada
Data d’inici
Gener 2009
Data de tancament
Gener 2009
Contractant
Consorci Sanitari de l’Anoia
Descripció
Revisar el grau d’assoliment dels objectius estratègics previstos per a l’exercici 2008, mitjançant la participació de l’equip directiu i el conjunt de quadres de comandament. Definir els objectius estratègics per a l’exercici 2009. Preveure, descriure i assignar les principals línies de treball i els objectius que es volen aconseguir.

Jornades de reflexió estratègica 2009. Reptes 2010
Lloc
Igualada
Data d’inici
Desembre 2009
Data de tancament
Gener 2010
Contractant
Consorci Sanitari de l’Anoia
Descripció
Revisar el grau d’assoliment dels objectius estratègics previstos per a l’exercici 2009, mitjançant la participació de l’equip directiu i el conjunt de quadres de comandament. Definir els reptes estratègics per a l’exercici 2010. Preveure, descriure i assignar les principals línies de treball i els objectius que es volen aconseguir.

Proposta de pla d’empresa operatiu. Accions i indicadors
Lloc
Tarragona
Data d’inici
Maig 2009
Data de tancament
En curs
Contractant
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS)
Descripció
Elaboració conjunta amb l’equip directiu del Pla d’empresa i operatiu per als pròxims exercicis, amb descripció de les accions que s’han de dur a terme i identificació dels indicadors necessaris per avaluar el grau d’assoliment dels objectius.

Pla funcional del nou Centre Sociosanitari Casablanca
Lloc
Tarragona
Data d’inici
Octubre 2008
Data de tancament
Gener 2009
Contractant
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris de Salut (GIPSS)
Descripció
Determinar el model organitzatiu i assistencial del nou Centre Sociosanitari Casablanca a Tarragona, les àrees del centre i els espais i superfícies que haurà d’ocupar cadascuna d’elles; proposar criteris d’ubicació idònia d’acord amb criteris funcionals, d’accessibilitat i d’aprofitament d’espais, i definir els equipaments adequats a les característiques estructurals i a la cartera de serveis.

Revisió i actualització del Pla funcional del Centre Sociosanitari Casablanca
Lloc
Tarragona
Data d’inici
Gener 2009
Data de tancament
Abril 2009
Contractant
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris de Salut (GIPSS)
Descripció
Revisar i actualitzar el Pla funcional del Centre Sociosanitari Casablanca.

Pla de viabilitat i pla funcional de residència assistida
per al municipi de Roses
Lloc
Roses
Data d’inici
Març 2009
Data de tancament
Setembre 2009
Contractant
Ajuntament de Roses
Descripció
El projecte va tenir com a objectiu principal subratllar els aspectes bàsics que s’haurien de tenir presents per a la construcció d’una futura residència assistida al municipi de Roses, entre els quals hi ha: a) diagnòstic del volum de ciutadans que potencialment podria convertir-se en usuari dels nous serveis residencials; b) estimació del volum de serveis (places) dels quals s’hauria de dotar el municipi per satisfer la demanda detectada; c) estimació del cost econòmic derivat de la construcció dels equipaments necessaris; d) suggeriments de possibles aliances estratègiques per garantir el finançament del projecte en una etapa inicial així com la seva sostenibilitat futura.

Assessorament arquitectònic per al projecte de construcció de Plataforma de Serveis d’Atenció a la Dependència en el municipi de Torrelavit
Lloc
Torrelavit
Data d’inici
Maig 2009
Data de tancament
Juliol 2009
Contractant
Diputació de Barcelona
Descripció
Diagnòstic de requisits necessaris i estratègies suggerits per a la implementació del nou Servei d’Atenció Integral (SAI) en l’àmbit rural que ve reconegut per la nova Llei de Serveis Socials de Catalunya i la Cartera de Serveis Socials per a l’any 2009. El projecte va comprendre no només la casuística del municipi de Torrelavit sinó també dels situats en un entorn de proximitat geogràfica. Així mateix, l’eix sobre el qual s’estructura el disseny de l’estratègia és la disponibilitat d’un espai de caràcter polivalent amb capacitat per atendre la diversitat de necessitats d’atenció a la dependència dels ciutadans de la zona.

Suport a l’elaboració de la proposta per al concurs de gestió de serveis sanitaris de l’Àrea Bàsica de Salut Vilanova i la Geltrú-3
Lloc
Vilanova i la Geltrú
Data d’inici
Agost 2009
Data de tancament
Octubre 2009
Contractant
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú (GSP) Consorci Sanitari del Garraf
Descripció
Suport a l’elaboració de la proposta tècnica i econòmica per al concurs de gestió de serveis sanitaris de l’Àrea Bàsica de Salut Vilanova i la Geltrú-3.

Proposta per a la implementació a l’IAL i a l’IAGS de DPO
i política de qualitat (IMAS)
Lloc
Barcelona
Data d’inici
Octubre 2009
Data de tancament
Abril 2010
Contractant
Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)
Descripció
Després de la constitució de l’Institut de l’Aparell Locomotor i l’Institut d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària, es desenvolupa per a cada institut un pla de qualitat i una direcció per objectius, com a eines de gestió dels equips directius de cada centre.

Projecció Econòmica Equipament Casernes de Sant Andreu
Lloc
Barcelona
Data d’inici
Abril 2009
Data de tancament
Maig 2009
Contractant
Institut Municipal d’Assistència Sanitària
Descripció
Projecció econòmica a cinc anys del compte de resultats d’un centre sociosanitari i d’un centre d’atenció primària, que són els equipaments inclosos en el projecte de Casernes de Sant Andreu, que gestionarà l’IMAS.

Serveis especialitzats per a persones amb discapacitat a l’Hospitalet
Lloc
L’Hospitalet de Llobregat
Data d’inici
Gener 2009
Data de tancament
Juliol 2009
Contractant
Diputació de Barcelona. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Descripció
En un context marcat per l’aparició de la Llei de la Dependència i la nova Llei de Serveis Socials de Catalunya (així com de la nova cartera de serveis), el projecte pretén detallar les accions que ha de dur a terme el municipi de l’Hospitalet de Llobregat tenint en compte els avenços legislatius esmentats per respondre a les necessitats de les persones afectades per processos de discapacitat i malaltia mental. Com a part d’aquest objectiu, l’anàlisi que realitza aquesta iniciativa s’emmarca en un període temporal que comprèn deu anys amb la intenció de: a) superar els obstacles i deficiències que es detecten en el present i establir les bases per a desenvolupaments futurs; b) guiar l’Ajuntament del municipi sobre la priorització d’accions en la matèria segons les alteracions sociodemogràfiques que es puguin produir, tenint en compte el disseny d’accions estipulades en la seva agenda social.

Gestió i millora de processos en el Consorci Sanitari del Maresme. Programa de formació
Lloc
Mataró
Data d’inici
Octubre 2009
Data de tancament
Març 2010
Contractant
Consorci Sanitari del Maresme
Descripció
Pla de formació per als comandaments intermitjos del Consorci Sanitari del Maresme, en l’àmbit de política de qualitat en la gestió i millora de processos.

Diagnòstic de situació i línies de treball d’atenció
a la dependència en el municipi de Dosrius
Lloc
Dosrius
Data d’inici
Gener 2009
Data de tancament
Juny 2009
Contractant
Ajuntament de Dosrius. Diputació de Barcelona
Descripció
Establir, en primer lloc, un diagnòstic dels serveis d’atenció a la dependència que té el municipi de Dosrius segons les tendències sociodemogràfiques i les necessitats futures que se’n puguin derivar. En segon lloc, determinar la necessitat de nous serveis i la seva tipologia no només per poder satisfer les necessitats ciutadanes sinó també per oferir pautes que orientin l’acció i la presa de decisions des de l’Administració municipal perquè aquest procés s’assoleixi en termes d’eficàcia i eficiència.

Assessorament arquitectònic per al projecte de construcció de residència assistida en el municipi de Montornès del Vallès
Lloc
Montornès del Vallès
Data d’inici
Març 2009
Data de tancament
Juny 2009
Contractant
Diputació de Barcelona
Descripció
Realització d’una estimació dels costos necessaris per a la construcció d’un centre residencial i un centre de dia en el municipi de Montornès del Vallès.

Transició del model de gestió Consorci Sociosanitari de Menorca
Lloc
Menorca
Data d’inici
Novembre 2009
Data de tancament
Desembre 2009
Contractant
Consorci Sociosanitari de Menorca
Descripció
Procés de modificació d’estatuts i elaboració de nous procediments per optimitzar el model de gestió del CSMenorca.

Pla d’integració dels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM)
a Menorca i Eivissa
Lloc
Menorca i Eivissa
Data d’inici
Febrer 2009
Data de tancament
Abril 2009
Contractant
IBSalut
Descripció
Dissenyar i implantar un pla d’integració dels Serveis d’Emergència Mèdica en els serveis d’urgències dels hospitals de Menorca i Eivissa.

Assessoria jurídica per a la fórmula de gestió
del Consorci Sociosanitari de Menorca
Lloc
Menorca
Data d’inici
Març 2009
Data de tancament
Març 2009
Contractant
Consorci Sociosanitari de Menorca
Descripció
Assessoria jurídica per a la preparació del canvi d’estatuts del Consorci Sociosanitari de Menorca.

Pla d’usos de l’Hospital Verge del Toro
Lloc
Maó
Data d’inici
Agost 2008
Data de tancament
Maig 2009
Contractant
Consell Insular de Menorca
Descripció
Posteriorment a la valoració arquitectònica de l’edifici es planteja estudiar la possibilitat d’agrupar necessitats de serveis i recursos sanitaris i socials de tres administracions: Conselleria de Salut i Consum, Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca.

Assistència tècnica en l’àrea de seguretat del pacient en el marc de l’estratègia de prevenció de la infecció associada a l’atenció sanitària, promoguda per l’OMS. Campanya per a la millora de la higiene de mans durant l’atenció sanitària en l’àmbit de l’SNS.
Lloc
Madrid
Data d’inici
Juliol 2009
Data de tancament
Desembre 2009
Contractant
Ministeri de Sanitat i Consum. Agència de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut
Descripció
Un dels objectius de l’Estratègia del Pla de qualitat per a l’SNS era implantar pràctiques segures a l’SNS. Entre les àrees destacades dins aquest objectiu hi havia la prevenció de la infecció associada a l’atenció sanitària. La higiene de les mans adequada amb una solució hidroalchohòlica és una mesura eficaç per reduir les infeccions hospitalàries i actualment està sent recomanada per les principals organitzacions sanitàries internacionals.

Desenvolupament d’indicadors per a la gestió per processos
a l’Institut de Psiquiatria de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid i AP
Lloc
Madrid
Data d’inici
Desembre 2009
Data de tancament
Abril 2010
Contractant
Hospital Clínic San Carlos de Madrid (HCSC)
Descripció
El procés d’implementació de la gestió clínica a través de la creació d’instituts i unitats de gestió clínica ha arribat a un notable desenvolupament a l’HCSC. El projecte se centra en el disseny d’un quadre de comandament per a la gestió per processos de l’Institut de Psiquiatria.

Servei de suport al procés d’anàlisi sobre la repercussió
per a l’Hospital Clínic San Carlos de la creació d’empreses públiques
Lloc
Madrid
Data d’inici
Setembre 2008
Data de tancament
Maig 2009
Contractant
Hospital Clínic San Carlos de Madrid (HCSC)
Descripció
La progressiva transformació dels hospitals públics de la Comunitat Autònoma de Madrid (CAM) en empreses públiques fa que aquestes hagin d’analitzar les repercussions de la transformació segons les característiques particulars de cada institució. Per aquest motiu l’HCSC inicia un procés d’anàlisi per estar preparat per afrontar els reptes que aquesta transformació significarà per a la institució i alhora aprofitar les oportunitats que aquesta transformació ofereix.

Desenvolupament de la gestió per processos en els instituts
i unitats de gestió clínica de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid
Lloc
Madrid
Data d’inici
Setembre 2008
Data de tancament
Maig 2009
Contractant
Hospital Clínic San Carlos de Madrid (HCSC)
Descripció
El procés d’implementació de la gestió clínica a través de la creació d’instituts i unitats de gestió clínica ha arribat a un notable desenvolupament a l’HCSC. Fins ara l’èmfasi s’ha posat en les etapes de factibilitat, creació i posada en marxa d’aquesta nova forma de gestió. Per culminar el procés de transformació s’ha de desenvolupar la gestió per processos en el marc de la política de qualitat de la institució.

Creació d’unitats de gestió clínica o instituts a l’Hospital Donostia (Fase 2)
Lloc
Sant Sebastià
Data d’inici
Maig 2008
Data de tancament
Abril 2009
Contractant
Hospital Donostia-Osakidetza
Descripció
Continuació del projecte de transformació de les unitats de gestió clínica de l’Hospital Donostia: concretament la transformació completa de dues unitats de gestió clínica de l’Hospital i suport parcial en les altres quatre.

Consultoria per a la posada en marxa d’un model de direcció estratègica
2009-2012 a l’Hospital Donostia
Lloc
Sant Sebastià
Data d’inici
Desembre 2008
Data de tancament
Maig 2009
Contractant
Hospital Donostia
Descripció
Pla d’actuació amb els següents objectius:
• Revisar la coherència dels objectius generals i els específics o operatius.
• Desenvolupar eines que permetin un seguiment òptim dels resultats del Pla.
• Alinear els seus continguts amb el Pla estratègic d’Osakidetza 2003-2007.
• Facilitar la implementació del Pla.