Presentacions

Consultoria

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Els associats

Comissions i vida associativa

Representació davant
les administracions


Acció patronal

Serveis de suport

Altres serveis

El 2009 en xifres

Òrgans de govern
i equips directius 2009Any rècord en l’activitat associativa

Durant el 2009, els objectius del Consorci han girat fonamentalment entorn a la promoció del treball en xarxa, la defensa d’un sistema públic de salut i social sostenible, i l’impuls i reforç a l’autonomia de gestió de les entitats proveïdores, en especial a les empreses públiques i consorcis. El CSC ha seguit participant activament en el Consell de la Professió Mèdica i Infermeria i en els grups de treball implicats en les noves tecnologies, com la recepta electrònica i la història clínica compartida. També s’ha creat l’Observatori de necessitats específiques de gestió, s’ha fet seguiment i promoció dels governs territorials de salut, i s’ha treballat per avançar en la integració de les xarxes sanitària i social. En aquest sentit, i a causa del canvi d’estatuts que passaven a incloure l’àmbit de la dependència i serveis socials en els objectius del Consorci, s’ha fet un esforç important per reorganitzar el propi CSC i reforçar-ne la presència i acció en aquests camps.

Més de 600 professionals dels centres associats i del CSC han participat en la vida associativa del Consorci a través de 14 comissions i subcomissions i de 5 grups de treball, sumant 83 sessions en conjunt. L’activitat associativa del CSC durant el 2009 ha estat la més intensa dels últims anys.

A través del Consorci, els associats han estat representats en més de 80 grups de treball, on el CSC participa per designació dels departaments de Salut, d’Acció Social i Ciutadania i d’altres entitats relacionades amb el sector salut i d’atenció a la dependència. La veu dels representants del CSC en aquests grups de treball és reflex de l’opinió i el debat de totes les entitats associades, expressada en els espais que l’activitat associativa posa a la seva disposició.

La patronal CAPSS, que representa els associats en l’àmbit laboral i els ofereix serveis de suport tècnic i assessorament permanent, ha organitzat activitats que han congregat gairebé 600 persones. Les principals activitats de representació s’han centrat en la negociació col·lectiva, especialment en el Conveni de la XHUP, centres d’atenció primària, atenció sociosanitària i salut mental. Destaca també l’ambiciós projecte de benchmark d’indicadors en l’àmbit de gestió de persones. Aquesta iniciativa permetrà disposar, per primera vegada a Catalunya, d’informació relativa a més de 20.000 professionals.

Des del punt de vista dels serveis de suport, és remarcable l’obtenció, per part del Servei d’Estudis del CSC, del reconeixement com a grup de recerca emergent de Catalunya que atorga la Comissió d’Ajuts de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat. Alhora destaca l’increment del 53% de l’activitat del Servei de Contractacions Administratives i les més de 8.000 hores de formació que s’han ofert als associats a través d’Unió Consorci Formació.

Joan Farré
Director tècnic del CSC