Presentacions

Consultoria

Gestió

La Fundació

Centres gestionats

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009Apostem per l'atenció social

A la Junta General d’abril de 2009 el Consorci es va fixar un nou repte: traspassar visiblement les fronteres que situaven l’organització en l’entorn polític i social com a representat del sector salut, per situar-la en iguals condicions en l’univers de l’atenció social. Aquest posicionament s’emmarca, sobretot, en l’escenari del desplegament de la xarxa de serveis socials d’utilització publica, descrits en la llei de serveis socials de Catalunya i més concretament els vinculats a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció a persones amb dependència.

Durant aquest any el CSC ha afrontat aquest canvi de paradigma amb un compromís ferm, per part de tot l’equip directiu i tècnic, d’elevar l’activitat en acció social al més alt nivell d’actuació, decisió i representació del CSC. Hem unit esforços i esmerçat recursos, juntament amb els nostres associats, per impulsar la Comissió de Gestió Social i per adaptar a les necessitats de l’atenció social alguns dels nostres òrgans de participació. Finalment, s’han revisat i modificat els objectius de la Fundació S21, abans Fundació Personalia.

La Fundació S21 esdevé, doncs, un instrument a través del qual el CSC col·labora amb l’Administració de la Generalitat, els ens de govern local i altres entitats proveïdores de serveis sense ànim de lucre associades al CSC, en el desplegament de la xarxa pública catalana de serveis socials i d’atenció a persones amb dependència. Aquesta col·laboració s’ha de basar en l’aportació d’experiències i en la recerca d’instruments que facilitin el desplegament d’un model de gestió de serveis socials, eficient, innovador i molt professionalitzat.

Les noves línies d’actuació que s’ha marcat la Fundació durant el 2009 i per al futur giren al entorn del disseny de plans de viabilitat econòmica per a les iniciatives d’àmbit local i la recerca en sistemes d’informació integral i en propostes per homogeneïtzar la pràctica assistencial. Una de les tasques principals de la Fundació serà, a partir d’ara, la d’exercir de “viver de projectes” fins a la maduració dels mateixos.

Roser Aguilar
Directora de la Fundació S21 i directora d'Atenció Social del CSC